« Ana Sayfa »      « Bize Yazın »      « İlkelerimiz »

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Bizde 'iç çatışma' çıkar mı?

Sadi Somuncuoğlu, 19 Mar 2018

SONRAKİ HABER

ŞEYH GALİB (ö. 1213/1799)

M. Muhsin Kalkışım, 19 Haz 2017

19 Haz

2017

EBÛ DÂVÛD, Süleyman b. Necâh

Abdurrahman Çetin 01 Ocak 1970

Ebû Dâvûd Süleymân b. Necâh el-Kurtubî el-Ümevî (ö. 496/1103)

Kıraat âlimi.

413’te (1022) Kurtuba’da doğdu. Kehhâle ve Ahmed Atıyyetullah, babasını Endülüs Emîri Hişâm b. Hakem el-Müeyyed-Billâh’ın âzatlısı olarak göstermişlerse de eski kaynaklara göre adı geçen emîrin mevlâsı olan babası değil kendisidir. Dâniye (Dania) ve Belensiye’de (Valensiye) yaşadığı bilinen Ebû Dâvûd’un hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.

Kıraat ilmini Ebû Amr ed-Dânî’den tahsil etti. Onun en önde gelen talebesi oldu ve eserlerini rivayet etti. Ayrıca İbn Abdülber en-Nemerî, İbn Dilhâs el-Uzrî, Ebû Abdullah İbn Sa‘dûn el-Karavî, Ebü’l-Velîd el-Bâcî ve Ebû Şâkir el-Hatîb gibi hocalardan faydalanarak kendisini tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde de yetiştirdi. Yazısı güzel olduğu için Sahîh-i Buhârî’yi on, Sahîh-i Müslim’i de altı cilt halinde yazdı ve bu eserleri hocaları Ebü’l-Velîd el-Bâcî ile Ebü’l-Abbas el-Uzrî’ye defalarca okudu. Kendisinden kıraat ilminde faydalanan pek çok talebe arasında Ebû Abdullah İbn Saîd ed-Dânî, Ebû Ali es-Sadefî, Ahmed b. Sahnûn el-Mürsî, Ebû Dâvûd Süleyman b. Yahyâ el-Kurtubî ve Feth b. Halef el-Belensî sayılabilir.

İbn Beşküvâl’in sika* olarak değerlendirdiği ve şahsî hayatı bakımından fazilet ve dindarlığına işaret ettiği Ebû Dâvûd, 16 Ramazan 496’da (23 Haziran 1103) Belensiye’de vefat etti.

Eserleri. Yirmi altı telif eseri bulunduğu bildirilen Ebû Dâvûd’un bu eserlerinden kaynaklarda zikredilenler şunlardır: 1. et-Tenzîl fî hicâ?i’l-mesâhif. Müellifin et-Tebyîn li-hicâ?i’t-tenzîl adlı eserinin muhtasarı olup bilinen iki yazma nüshasından biri Şam’da (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 5964, vr. 1-152, 184-316), diğeri Fas’ta, (Karaviyyin Ktp., nr. 226/1, 81 varak) bulunmaktadır. Te?lîfün fî resmi’l-hicâ?i’l-vâkı? fi’l-Kur?ân adıyla Fas’ta aynı kütüphanede kayıtlı bulunan (nr. 830/1, 40 varak) ve Ebû Dâvûd’a ait olduğu bildirilen eserin adı geçen kitabın başka bir nüshası olması muhtemeldir. 2. Te?lîfün fî usûli’z-zabt ve keyfiyyetihî ?alâ ciheti’l-ihtisâr. Yazma bir nüshası Fas’tadır (Karaviyyin Ktp., nr. 830/2, 2 varak). 3. el-Beyânü’l-câmi? li-?ulûmi’l-Kur?ân. Kur’an ilimlerine dair 300 cüz hacminde bir eserdir. 4. et-Tebyîn li-hicâ?i’t-tenzîl. Mushafların resm-i hattına dair altı ciltlik bir eserdir. 5. el-İ?timâd fî usûli’l-kırâ?e ve’d-diyâne (fî usûli’l-Kur?ân ve’d-dîn). Hocası Ebû Amr ed-Dânî’nin incelemesinden geçtiği anlaşılan bu manzum eser 18.440 beyit ihtiva etmektedir. 6. es-Salâtü’l-vustâ. Bakara sûresinin 238. âyetinin tefsiri mahiyetinde bir ciltlik bir eserdir. Kaynaklarda adları geçen son dört eserin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir.

HARBİDEN
Efendi BARUTÇU

12 Mar 2018

İki önceki yazımızda “Şimdi Birlik Zamanı” diyerek Türkiye’nin başlattığı “Zeytindalı Harekâtı” ile kritik bir dönemden geçtiğini, bölgede çarpışan her Mehmetçiğin, 81 milyon Türk insanını arkasında görmesi gerektiğini ifade etmiştik.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

21 Şub 2018

M. Metin KAPLAN

13 Şub 2018

Nurullah KAPLAN

01 Oca 2018

Ziyaretçi -> Toplam : 32,22 M - Bugün : 5642